88065818 – 88059661

فیلیپ یعنی تلنگر، به بازار تلنگر بزنید

مخاطبان شما در انتظار شما نیستند، اما ارتعاش تلنگر شما در بازار حس می شود اگر در زمان درست و در رسانه درست انجام شود. به شما کمک میکنیم تا در زمان مناسب در جایگاه مناسب دیده شوید و در ذهن مخاطب حک شوید.

در دنیای تبلیغات دیجیتال جایگاه پایدار و مناسبی داشته باشید.

مخاطبان شما در انتظار شما نیستند، اما ارتعاش تلنگر شما در بازار حس می شود اگر در زمان درست و در رسانه درست انجام شود. به شما کمک میکنیم تا در زمان مناسب در جایگاه مناسب دیده شوید و در ذهن مخاطب حک شوید.

mouse icon

مشتریان و کارفرمایان ما

به چه چیزی اعتقاد داریم

اندیشه مبتنی بر کیفیت و صداقت
مهمترین دارایی فیلیپ ، توان فنی بالا و اعتقاد به صداقت است. آنچه ما را نسبت به سایرین متمایز می کند، داشتن دانش به روز تبلیغات دیجیتال است که به پشتوانه این توان فنی ، مشتریان ما از عملکرد ما و گزارشات دقیق و کامل ما رضایت کافی حاصل می نمایند.

بهینه سازی هزینه و منابع کارفرما

هزینه، زمان و انرژی شما برای ما اهمیت دارد
فیلیپ هرآنچه برای هدف‌گیری و دسترسی به کاربران لازم است را فراهم می کند با هدفمندی و بهینه سازی زمان، هزینه و انرژی تبلیغات دیجیتال مناسب و بهینه را طراحی و اجرا می نماید. عملکرد ما به نحوی است که کارفرمای ما اطمینان حاصل میکند که بهترین مسیر برای حضور در فضای دیجیتال را انتخاب نموده است..

اهداف ما

مهمترین دارایی فیلیپ ، توان فنی بالا و اعتقاد به صداقت است. آنچه ما را نسبت به سایرین متمایز می کند، داشتن دانش به روز تبلیغات دیجیتال است که به پشتوانه این توان فنی ، مشتریان ما از عملکرد ما و گزارشات دقیق و کامل ما رضایت کافی حاصل می نمایند.

مشاهده بیشتر