مشتریان فیلیپ

خدمات

billboard

طراحی و اجرای کمپین

marketing

روابط عمومی

research (1)

تحقیقات بازار و بازاریابی

dimarketing

دیجیتال مارکتینگ

stall

تبلیغات نقطه فروش

handshake

مشاوره تبلیغات

design-thinking

تولید محتوای تصویری

fingerprint-scan

طراحی هویت بصری

نمونه کارها

رسانه های فیلیپ

video

VOD

نمونه کار برای هر کسب و کاری، حکم ویترین آن مجموعه را دارد. نمونه کارهای تبلیغاتی کروشه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

tv

رادیو و تلویزیون

نمونه کار برای هر کسب و کاری، حکم ویترین آن مجموعه را دارد. نمونه کارهای تبلیغاتی کروشه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

stall

نقطه فروش

نمونه کار برای هر کسب و کاری، حکم ویترین آن مجموعه را دارد. نمونه کارهای تبلیغاتی کروشه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

bullhorn (1)

رسانه های دیجیتال

نمونه کار برای هر کسب و کاری، حکم ویترین آن مجموعه را دارد. نمونه کارهای تبلیغاتی کروشه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

billboard

رسانه های محیطی

نمونه کار برای هر کسب و کاری، حکم ویترین آن مجموعه را دارد. نمونه کارهای تبلیغاتی کروشه نیز از این قاعده مستثنی نیست.